esf_eu_oplzz_Podporujeme_horizontal_CMYK.jpgOptimalizace systému boje s korupcí v rezortu Ministerstva obrany

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.00/B6.00004

Částka: 3 372 320,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. červen 2014 až 30. září 2015

Popis projektu

Projekt detekuje možnosti optimalizace systému boje s korupcí v rezortu Ministerstva obrany (dále jen "MO") v oblasti institucionální institucionálního zabezpečení, ukotvení Etického kodexu zaměstnanců MO, modernizace informačního prostředí a protikorupčního vzdělávání. Realizace předkládaných patření přispěje k zefektivnění boje s korupcí v rezortu MO ve smyslu zvýšení účinnosti celého systému.

Popis aktivit:

-          identifikace silných a slabých stránek stávajícího systému boje s korupcí v rezortu MO se zaměřením na jeho institucionální zabezpečení, návrh optimálního nastavení funkcí a k nim se vážících kompetencí, navedení efektivních vnitřních komunikačních toků;

-          vytvoření účinného nástroje  pro zjišťování úrovně implementace Etického kodexu zaměstnanců MO v reálném fungování úřadu (modelový externí audit etického chování, jehož výstupem bude, vede výsledků ujišťovací a konzultační činnosti zaměřené na přidanou hodnotu a zdokonalení předmětného procesu, i vzorový postup – metodika pro auditování dané oblasti);

-          zavedení protikorupčního subportálu na webovém prostředí MO (www.army.cz), který bude, s cílem zvýšit transparentnost a otevřenost úřadu, soustředit kompletní protikorupční agendu a technickým řešením přispěje ke zvýšené ochraně oznamovatelů korupčního jednání;

-          etablování profesionálního vzdělávání v oblasti boje s korupcí, které bude zaměřeno, v souladu se stávající  vládní strategii, také na frekventanty z řad řídících a metodických orgánů rezortu MO a umožní jejich systematickou průběžnou přípravu. Kalkulováno je rovněž s e-learningovými kurzy pro zaměstnance a příslušníky rezortu MO, kteří zastávají místa se zvýšeným rizikem vzniku korupce.

 

Projekt je určen pro MO, jeho výsledky budou využity zaměstnanci a příslušníky rezortu MO.

Cíle projektu

Hlavním cílem je nastavit systém boje s korupcí v rezortu MO tak, aby byla odstraněna stávající slabá místa, která představují faktory snižující jeho účinnost, a zvýšila se tak efektivita celého mechanismu.Dílčí cíle:
1. Nový institucionální koncept;
2. Získání schopností hodnotit míru implementace Etického kodexu zaměstnanců MO;
3. Funkční protikorupční subportál;
4. Zvýšení ochrany oznamovatelů korupčního jednání (možnost anonymního podání s volitelným doplněním kontaktních údajů);
5. Systematické vzdělávání k problematice boje s korupcí.

Cílové skupiny

Správní úřady, organizační složky státu, zaměstnanci těchto úřadů a organizace a organizační složky zřizované/řízené těmito úřady a jejich zaměstnanci v rezortu MO​

​​