Lektoři

 
 


Doc. Mgr. Ing. Radomír Saliger, Ph.D.

působí ve vojenském školství od roku 1990. Pracoval jako asistent, vedoucí skupiny sociálních věd a pověřený zástupce vedoucího katedry sociálních věd a personalistiky na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově. Od roku 2004 je vedoucím odborné skupiny sociálních věd na Katedře řízení lidských zdrojů Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně. Je členem České pedagogické společnosti a České asociace pedagogického výzkumu.

Zúčastňuje se národních a mezinárodních konferencí, které se zabývají edukací a publikuje odborné články, příspěvky a studie. Podílí na řešení projektů ESF, např. „Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu“ na Univerzitě obrany, projektu „INOSPEM“, zaměřeného na inovaci magisterského studijního programu FEM a dále také na sociologických výzkumech pro potřeby Ministerstva obrany České republiky. Jeho odborným zaměřením je edukace vojenských profesionálů, manažerská komunikace, prezentace, rétorika a organizační kultura armády. Je školitelem studentů doktorského studijního programu a členem akademického senátu Univerzity obrany. 

Mgr. Pavla Macháčková, Ph.D. 

se podílí na edukační činnosti studentů FEM,  zahraničních studentů v rámci programu Erasmus a v programech celoživotního vzdělávání. V letech 2010 - 2014 působila jako manažerka ,,Doplňujícího studia k získání pedagogické způsobilosti (PEPSY)“. Je členkou centra poradenských služeb na Univerzitě obrany a členkou redakční rady Listů Univerzity obrany.

 
 

PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D. 

působí od roku 1987 ve vojenském školství. Vyučuje filosofii, etiku a komunikaci na UO v Brně v akreditovaných i neakreditovaných formách vzdělávání (prezenční i kombinované vzdělávání v bakalářském i magisterském studijním programu, kurzy celoživotního vzdělávání i kurzy kariérního vzdělávání). Specializuje se v oboru filosofie na antropologickou filosofii a filosofii výchovy, v oboru etiky na etiku podnikání, etiku manažera, zejména na etické aspekty řízení lidí a na etiku vojenské profese. Vykonává lektorskou činnost ve prospěch resortu MO především v oblasti sociální komunikace a etikety. Je autorkou studijních textů, odborných statí i řady vystoupení na konferencích doma i v zahraničí. Rozvoji pedagogických kompetencí se věnuje již deset let jako lektorka Kurzu pedagogické způsobilosti, organizovaném Univerzitou obrany, kde vyučuje filosofii výchovy, pedagogickou komunikaci a práci s odborným textem. 
Mgr. Jiří Hodný, Ph.D.

pracuje na Univerzitě obrany (dříve na Vojenské akademii) od roku 1990.  V současné době je příslušníkem Katedry řízení lidských zdrojů FEM Univerzity obrany v Brně a vyučuje předmět sociologie. Jeho publikační činnost zahrnuje témata z  oblasti managementu a vedení lidí, psychologické války, médií v ozbrojených konfliktech, průzkumů veřejného mínění pro rezort armády a terorismu.

PhDr. Mgr. et Mgr. Bohumil Ptáček, psycholog a pedagog.

Zabývá se: obecnou psychologií,psychologií práce, dopravy, psychologickou diagnostikou, prevencí sociálně nežádoucích jevů, poradenstvím v oblasti psychologie a pedagogiky.

Vyučuje: psychologii obecnou i aplikovanou, pedagogickou psychologii, prevenci sociálně nežádoucích jevů.
 
 

PhDr. Ľubomír KUBÍNYI, Ph.D. 

je pracovníkem katedry řízení lidských zdrojů. Po šestadvacetileté službě vojáka z povolání, převážně v oblasti personálního řízení, vyučuje již devátý rok na Univerzitě obrany. Zabývá se andragogikou s důrazem na další profesní vzdělávání specifickými problémy řízení lidských zdrojů v ozbrojených silách. Je autorem odborných článků a studijních textů. 
 

Prof. PhDr. František Hanzlík, CSc. 

působí ve vojenském školství od roku 1984. Přednáší historii a politologii. Zabývá se československými dějinami 20. století se specializací na období 1. světové války, 2. světové války a vývoj v letech 1945-1955. Dlouhodobě se věnuje problematice působení tajných služeb v zápase o politickou moc v Československu v poválečném období. Je autorem šesti monografií (Únor 1948 výsledek nerovného zápasu - 1997, Vojenské obranné zpravodajství v zápase o politickou moc 1945-1948 – 2003, Případ Adolf Püchler - 2006, Krajané a československý zahraniční odboj 1938-1945 - 2010, Bez milosti a slitování - 2011, Krajané v USA a vojenský exil pro obnovu demokracie v Československu po únoru 1948 - 2012) a spoluautorem deseti dalších monografií. Je členem Klubu autorů literatury faktu a členem vědeckých rad Univerzity obrany a Fakulty logistiky a krizového řízení UTB v Uherském Hradišti. Za výsledky vědecké a publikační činnosti získal Cenu rektora za vědeckou práci v roce 2011 a dvakrát mezinárodní Cenu E. E. Kische za významné dílo v oblasti literatury faktu. Další výsledky své badatelské činnosti publikoval ve více než padesáti studiích a statích zveřejněných doma i v zahraničí. Podílel se i na přípravě řady televizních dokumentů (mimo jiné - Šest dnů, které otřásly demokracií, některé díly cyklu Československo ve zvláštních službách a Tajné akce StB). Je autorem scénáře hodinového dokumentu o B. Reicinovi – Člověk a moc.

Mgr. Tomáš Zbořil 

(pplk. v zál.), nar. 1969 ve Slavičíně. 1975 – 1984 Základní devítiletá škola Zlín (Gottwaldov), 1984 – 1988 Vojenská střední odborná škola v Žilině, obor všeobecná ekonomika. 1988 – 1990 logistická funkce u vojenského útvaru 4407 v Chebu. Od roku 1990 studium na Právnické fakultě MU v Brně, promoce 1995. Starší právník sekretariátu rektora Vojenské akademie v Brně v období 1995 – 2004. Zahraniční operace v Afghánistánu (2002) a Iráku (2003) v pozici právního poradce velitele. 2004 – 2009 akademický pracovník katedry sociálních věd a práva na FEM UO, z toho 2006 až 2009 vedoucí skupiny. 2009 – 2011 zástupce vedoucího právního oddělení Inspektorátu NGŠ AČR. Po odchodu do zálohy akademický pracovník na FEM UO. Zaměřuje se na pracovní právo a problematiku služebního poměru.​