Kurz "Zdokonalování pedagogických kompetencí akademických pracovníků"

 Atributem výuky na vysokých školách je rozpor mezi profesionalitou a vědeckou erudicí většiny vysokoškolských učitelů (akademických pracovníků) v jejich vědních oborech a někdy jejich amaterismem při vykonávání svého hlavního poslání - výchovy a vzdělávání studentů akreditovaných studijních programů i účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Jen někteří z nich se na své profesní dráze alespoň okrajově setkali s psychologií, andragogikou, androdidaktikou, sociální pedagogikou, filosofií výchovy, komunikací, právními aspekty činnosti vysokých škol či s jejich historií.
Absenci vědomostí a dovedností z těchto oborů nahrazují obvykle kritickou reflexí vlastních studentských zkušeností s efektivností výuky svých vysokoškolských učitelů.
K opatřením Univerzity obrany na odpovídající kvalitu absolventů patří úsilí o rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků. Proto byl vyprojektován kurz pro podporu rozvoje pedagogických kompetencí akademických pracovníků FVL v rámci projektu INOSPEM (Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu).
Dne 9. září 2014 byl zahájen na Fakultě vojenského leadershipu první řádný běh kurzu „Zdokonalování pedagogických kompetencí akademických pracovníků.“ Uvedená aktivita je organizovaná jako 3. klíčová aktivita projektu Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu.
Zahájení kurzu provedl manažer 3. aktivity Inospem doc. Radomír Saliger, Ph.D. z Katedry leadershipu. Přivítal účastníky a seznámil je s harmonogramem výuky a s organizačními pokyny. Kurz bude ukončen v červnu 2015, kdy bude účastníkům předáno osvědčení o jeho absolvování.
Studenti jsou v průběhu výuky v kurzu seznamováni s aktuálními problémy edukační teorie a praxe v oblasti andragogiky, filozofie, psychologie, sociologie, práva, historie edukace ve vojenství a sociální komunikace a rétoriky. V průběhu výuky jsou manažerovi aktivity sdělovány účastníky na předepsaném formuláři náměty, připomínky a další informace, které budou využity pro inovace dalších vzdělávacích aktivit.
V průběhu kurzu účastníci plní dílčí zpracovatelské úkoly. Výuka v kurzu i jeho organizace byla inovována na základě zkušeností z jeho pilotní verze. Probíhá interaktivními metodami, studenti budou mít možnost aktivně vyjadřovat své názory, připomínky, podněty a zkušenosti z edukační praxe.
V programu Moodle jsou zveřejňovány vyučujícími informace formou ppt prezentací, doporučených textů a dalších odborných zdrojů k samostatnému studiu. Nabízena je i konzultační činnost lektorů dle zájmu účastníků a na základě individuálního dohovoru.
Výuku zajišťují pedagogové z Katedry leadershipu, skupiny personálního managementu a práva Katedry ekonomie a Katedry vojenského umění. Závěrečný seminář bude příležitostí, aby účastníci v připravených vystoupeních s využitím ppt prezentace zhodnotili přínos vyučovaných témat pro jejich vyučovaný předmět a sdělili své náměty a připomínky, které by obohatily obdobné edukační aktivity.
Do kurzu nastoupilo 24 pedagogických pracovníků Fakulty vojenského leadershipu. Na základě splnění podmínek k ukončení kurzu bude úspěšným absolventům vydáno osvědčení o jeho absolvování.
 
 
 

​​