Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
SharePoint

Pokyny pro publikační výstupy z konference

Pokyny pro publikační v​​ýstupy z konference

For english, follow this link​.

Účastníci konference mají možnost prezentovat své příspěvky do zvláštního vydání odborného časopisu Vojenské rozhledy. Příspěvky musí svým obsahem směřovat k naplnění cílů konference a splňovat formální požadavky redakčního standardu časopisu zveřejněného na http://www.vojenskerozhledy.cz/redakcni-standard. Přijímány budou příspěvky v českém, anglickém nebo slovenském jazyce. Příspěvky budou postoupeny do anonymního recenzního řízení. Zdůrazňujeme, že články musí mít podobu příspěvků do odborných vědeckých časopisů, nikoliv příspěvků do sborníků. Zveřejnění článku není podmíněno verbálním vystoupením na konferenci.

Konečný termín pro zaslání příspěvků je 4. 6. 2016. Příspěvky zasílejte jako přílohu emailové zprávy na adresu vojenskerozhledy@unob.cz. Příspěvky obdržené po tomto termínu nebudou akceptovány.

Zvláštní číslo časopisu Vojenské rozhledy bude vydáno v tištěné podobě do 31. 8. 2016 a rovněž na jeho webových stránkách před tímto termínem.

O časopisu: časopis Vojenské rozhledy je recenzovaným teoretickým časopisem Ministerstva obrany, jehož vydáváním je pověřena Univerzita obrany. Časopis je zapsán v databázi odborných časopisů ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities) a v "Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR". Rovněž je zveřejněn v databázi CrossRef, a "Index Copernicus Journals Master List". Obsah časopisu je součástí České národní bibliografie a katalogu Národní knihovny České republiky. Další podrobnosti o časopise jsou uvedeny na webových stránkách http://www.vojenskerozhledy.cz/home.

Výpis z redakčního​​ standardu č​​asopisu Vojenské rozhledy

Redakce přijímá příspěvky výhradně v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. V časopise se zveřejňuji autorské příspěvky, které prochází recenzním řízením (původní vědecké články a přehledové články) a články ostatní, které do recenzního řízení nepostupují.

Recenzovaným odborným článkem je:

 • původní vědecký text, který prezentuje původní výsledky výzkumu;
 • přehledový článek, který slouží k předávání aktualizovaných vědomostí a představ anebo reaguje na nový vývoj a upozorňuje na nesoulad s teorií nebo praxi.

Struktura příspěvků:

 • název článku v češtině nebo slovenštině (u článků psaných v angličtině doplní redakce);
 • název článku v angličtině;
 • jméno autora, případně spoluautorů;
 • abstrakt v českém nebo slovenském jazyce (u článků psaných v angličtině doplní redakce);
 • abstrakt v anglickém jazyce;
 • klíčová slova (česky nebo slovensky, u článků psaných v angličtině doplní redakce);
 • klíčová slova v angličtině překlad;
 • úvod;
 • vlastní text, který je zpravidla rozčleněný do kapitol. Rozsah příspěvku je do 20 normostran. (jedna normostrana představuje 1800 znaků s mezerami);
  • poznámky v textu se označují indexem, generovaným textovým editorem jako "poznámka pod čárou", zobrazována v zápatí každé stránky;
  • citační odkazy se rovněž uvádějí jako poznámky pod čárou ve spodní části příslušné stránky. Struktura a obsah citačních odkazů musí odpovídat ČSN ISO 690 (01 0197).
  • tabulky v textu příspěvku vyhotovit jako textovou tabulku MS Word nebo MS Excel;
  • obrázky a grafy musí být co nejjednodušší, přehledné. Tiskárna zpracovává pouze dvě barvy, černou a modrou a jejich odstíny. Obrázky (grafy, schémata a fotografie) mohou být součásti textu anebo se připojují, jako samostatné soubory;
 • závěr;
 • bibliografie - abecedně a nečísluje se;
 • krátký životopis v českém nebo slovenském jazyce (u článků psaných v angličtině doplní redakce);
 • krátký životopis - anglický překlad;
 • korespondenční adresa;
 • elektronická adresa a telefonní číslo (je jen pro potřeby redakce, nezveřejňuje se).

Každý článek je v konečné fázi převáděn do tiskové podoby v programu Adobe InDesign, proto redakce neuplatňuje na formální úpravu textu (řádkování, typ písma apod.) žádné zvláštní požadavky.  Redakce si vyhrazuje právo v zaslaném příspěvku provádět drobné formální, terminologické, jazykové, grafické a typografické úpravy.